Vanaf 1-1-2016 in Clingendael/Oosterbeek/Bosjes van Zanen waargenomen vogelsoorten, compleet met de foto's van de 67 soorten die ik daar tot nu toe wist te vereeuwigen.

 

(Klik op de foto voor een vergroting.)

1 Grote Canadese Gans * 61 Boomvalk
2 Brandgans Brandgans 62 Slechtvalk
3 Kleine Canadese Gans * 63 Halsbandparkiet
4 Indische Gans * 64 Port-Lincolnparkiet
Grauwe Gans? 65 Gaai
6 Kolgans 66 Ekster
7 Knobbelzwaan 67 Kauw
8 Nijlgans * 68 Roek
9 Casarca 69 Zwarte Kraai
10 Mandarijneend * 70 Pestvogel
11  Zomertaling 71 Zwarte Mees
12  Slobeend 72 Glanskop
13 Krakeend 73 Pimpelmees
14 Wilde Eend 74 Koolmees
15 Wintertaling 75 Veldleeuwerik
16 Krooneend 76 Boerenzwaluw
17 Peposaka-eend * 77 Huiszwaluw
18 Tafeleend 78 Staartmees
19 Kuifeend 79 Bladkoning
20 Brilduiker 80 Fitis
21 Rosse Stekelstaart * 81 Tjiftjaf
22 Muskuseend * 82 Zwartkop
23 Helmparelhoen* 83 Tuinfluiter
24 Fazant * 84 Braamsluiper
25 Bankivahoen * 85 Grasmus
26 Gierzwaluw 86 Vuurgoudhaan
27 Koekoek 87 Goudhaan
28 Rotsduif 88 Winterkoning
29 Holenduif 89 Boomklever
30 Houtduif 90 Boomkruiper
31 Turkse Tortel 91 Spreeuw
32 Waterral 92 Merel (een leucistische zelfs)
33 Waterhoen  93 Kramsvogel
34 Meerkoet 94 Koperwiek
35  Dodaars 95 Zanglijster
36  Fuut 96 Grauwe Vliegenvanger
37 Scholekster 97 Roodborst
38 Kievit 98 Nachtegaal
39 Wulp 99 Zwarte Roodstaart
40 Houtsnip 100 Gekraagde Roodstaart
41 Watersnip 101 Paapje
42 Kokmeeuw 102 Huismus
43 Zilvermeeuw 103 Heggenmus
44 Kleine Mantelmeeuw 104 Grote Gele Kwikstaart
45 Visdief 105 Witte Kwikstaart
46 Ooievaar 106 Vink
47 Aalscholver 107

Keep

48 Blauwe Reiger 108

Appelvink

49 Grote Zilverreiger 109

Groenling

50 Sperwer 110 Putter
51 Havik 111 Sijs
52 Bruine Kiekendief  

 

 
53 Buizerd  

 

 
54 Velduil      
55 Bosuil      
56 IJsvogel      
57 Kleine Bonte Specht      
58 Grote Bonte Specht      
59 Groene Specht      
60

Torenvalk 

(De geschiedenis van hun nest)

     

*) Exoot