Op of rond 21 februari j.l. werd door of namens Martin van de Reep van de Haagse Vogelbescherming mijn Torenvalknestkast uit het zenderduin weggenomen, terwijl die al volop in gebruik was bij de baltsende Torenvalken.
Hij kreeg daarbij rugdekking van de Gemeentelijke afdeling Duurzaamheid en Groen, bleek uit deze mail.

Esther Vogelaar, de Stadsecoloog van de afdeling Duurzaamheid en Groen van de Gemeente Den Haag, heeft inmiddels op mijn woedende reactie op het zonder mijn voorkennis wegnemen van mijn Torenvalkkast een aantal verweerpunten naar voren gebracht. Die loop ik graag stuk voor stuk door:

Haar negen verweerpunten:
In haar mail van 25 februari 2017 komt zij met de volgende verweerpunten:

1. De kast is niet gestolen. Deze ligt gewoon bij de beheerder op het zenderpark om op te halen.
2. Onze gebouwen op het zenderpark worden mogelijk in de toekomst gesloopt waardoor wij nieuwe locaties wilden aanbieden
3. en wordt het ter plaatse veel drukker door de aanleg van het doorgaand fietspad/entree.
4. De twee nieuwe locaties (red.: de Gemeente faciliteerde de plaatsing van twee nieuwe kasten in het open duin) moeten de lokale populatie huismussen ontzien (op steenworp afstand).
5. De kast is niet jaarrond beschermd.
6. Voorafgaand aan het broedseizoen is voor alternatieve kasten gezorgd binnen het territorium (Westduinpark).

In haar mail van 27 februari 2017 voegde zij er de volgende drie aan toe:

7. Het was mij volledig onbekend dat de kast uw eigendom is.
8. Vanwege verzoeken van bewoners. (red.: vanwege de huismussen)
9. Door onze boswachter, een externe ecoloog en de Haagse Vogelbescherming zijn de locaties (red.: van de nieuwe palen dus) zorgvuldig bepaald. Het gehele Westduinpark geldt hierbij als territorium.

 

Laat ik die negen punten aflopen:

ad. 1. De kast is niet gestolen. Deze ligt gewoon bij de beheerder op het zenderpark om op te halen.

Het mag dan zuiver juridisch gezien - na het naderhand terugbrengen van de kast - geen diefstal meer zijn, maar het ongevraagd wegnemen van andermans eigendom is en blijft toch een buitengemeen onbeschaafde actie van een Vogelbeschermer en een Gemeentelijke instantie.

 

ad. 2. Onze gebouwen op het zenderpark worden mogelijk in de toekomst gesloopt waardoor wij nieuwe locaties wilden aanbieden

Voordat ik de kast (op verzoek van de Gemeente overigens) verhuisde, gaf de Gemeente aan dat er voor de oude zendgebouwen nog geen concrete herontwikkelingsplannen op tafel lagen. Wij spraken daarom af dat de kast in afwachting daarvan tenminste tot en met 2018 mocht blijven hangen. Vanaf dan zouden wij verder zien. Het terugdraaien van die toezegging had tenminste ruim van tevoren aan mij aangezegd moeten worden, zodat wij in gezamenlijk overleg de consequenties ervan serieus hadden kunnen afwegen.

 

ad. 3. en wordt het ter plaatse veel drukker door de aanleg van het doorgaand fietspad/entree.

Het was de tijdelijke gebruikers van de locatie bekend dat er een fietspad doorheen zou komen. De torenvalken zijn echter wel wat gewend. Zij zaten eerder al op een super drukke trailerparkeerplaats, een bouwplaats en een festivalterrein. Geen punt dus voor die beesten. Zij zochten het menselijk gedoe zelf op. Wellicht ook omdat de Havik daar niet van houdt.

 

ad. 4. De twee nieuwe locaties moeten de lokale populatie huismussen ontzien (op steenworp afstand).

In de - aan haar geadresseerde - beleidsnotitie van de Haagse Vogelbescherming van januari 2016 wordt geconcludeerd dat Torenvalken geen gevaar vormen voor de Huismussenpopulatie, dat het aanbieden van nieuwe nestkasten niet nodig is en dat de (inmiddels weggenomen) kast niet wederom verplaatst behoefde te worden.
Dat de Stadsvogeldeskundige van diezelfde Haagse Vogelbescherming (HVB) zich nimmer bij dit bestuursstandpunt heeft kunnen neerleggen, is een intern HVB-probleem en maakt die conclusies niet ineens ongeldig.

 

ad. 5. De kast is niet jaarrond beschermd.

Dat betekent nog niet dat je hem, zonder nieuwe en dwingende redenen, door de Mussenman - als een dief in de nacht - moet laten weghalen.

 

ad.6. Voorafgaand aan het broedseizoen is voor alternatieve kasten gezorgd binnen het territorium (Westduinpark).

De Torenvalken waren ten tijde van de diefstal al volop aan het baltsen. Een onderdeel van het broedritueel. Daarvoor gebruikten zij de kast als uitgangspunt. Dat proces verstoren is op zijn minst dieronvriendelijk. Bovendien bieden de nieuwe kasten geen redelijk alternatief. De ene staat op geringe afstand van het nest van een Havik, hun grootste vijand en de andere staat op een dermate kale vlakte, dat eventueel nestverlaters vrijwel zeker op de grond zullen belanden en zo ten prooi zullen vallen aan Reintje de Vos. Op beide locaties een broedsucces van hooguit 0%, schat ik in.

Mijn voorstel is om de kast tenminste dit seizoen nog op de schoorsteen te laten hangen.

Op de kaart zijn de twee locaties (groene sterren) en de indicatieve nestplaats van de Havik (rode ster) te zien. 

ad.7. Het was mij volledig onbekend dat de kast uw eigendom is.

Gelul! Sinds de vervaardiging van de kast is de afdeling Duurzaamheid en Groen voortdurend geraadpleegd over, en betrokken geweest bij, de plaatsing en verhuizing ervan, getuige o.a. deze mailwisseling van 24 november 2015.
Zelfs al zou de Stadsecoloog dat even vergeten zijn, dan nog had zij kunnen bedenken dat iets wat niet van haar is, dus waarschijnlijk een ander toebehoort. En die ander was dus duidelijk niet de afdeling Duurzaamheid en Groen.
De 'Mussenknuffelaar' wist het 100% zéker.
Bovendien staat de kast officieel op mijn naam geregistreerd in het SOVON-nestkaartsysteem met de systeemnaam: '9869 Zeezwaluwstraat 152D-B'. Dat systeem - dat o.a. bedoeld is voor dit soort eigendomsvragen - had dus zo het antwoord kunnen oplepelen.

 

ad.8. Vanwege verzoeken van bewoners.

Het afgaan op - door de Mussenknuffelaar opgewekte - 'onderbuikgevoelens' van bewoners is wat vreemd. Verstandiger was geweest om die bewering gedurende het broedseizoen te toetsen door middel van prooi-onderzoek via een bij het nest te plaatsen webcam, zoals door mij aan de Haagse Vogelbescherming eerder werd aangeboden.
Zie tevens onder ad.4.

 

ad.9. Door onze boswachter, een externe ecoloog en de Haagse Vogelbescherming zijn de locaties zorgvuldig bepaald. Het gehele Westduinpark geldt hierbij als territorium.

'Het gehele Westduinpark geldt hierbij als territorium', geldt uiteraard ook voor de Havik, hun aartsvijand. Het is niet voor niets dat Torenvalken niet meer midden in het (kale) duin willen broeden, maar graag dicht bij de bewoonde wereld, alwaar de Havik nog niet durft te komen. Een beetje boswachter, (externe) ecoloog of vogelbeschermer zou dat moeten weten, toch?
(Zie ook ad.6.)

 

Samengevat:

Ook al zou het wél met de beste bedoelingen gedaan zijn, dan nog had de afdeling Duurzaamheid en Groen van de Gemeente Den Haag m.i. geen 'zwaarwegende gronden' om nu ineens en zo rigoureus in het broedproces van de Torenvalken in te grijpen door de kast te laten 'wegnemen'. Daar had net zo goed over gecommuniceerd en nagedacht kunnen worden.

Conclusie:

Nu de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft geconstateerd dat het weghalen van de kast inmiddels is opgedoken in een advies van Arcadis (toevallig ook de vorige werkgever van onze Stadsecoloog volgens insiders), kan die niet anders doen dan concluderen dat de actie 'zorgvuldig' is voorbereid en daarmee aan het gestelde in de Wet natuurbeheer voldoet.

Verweer ongegrond, maar het wegnemen van de kast óók!

 

Wim van Yperen, Scheveningen 6 maart 2017.