Ter afronding (dachten wij toen) van de soap Over de valk en de mus, kreeg ik op 16 mei 2016 van de toenmalig Voorzitter van de Haagse Vogelbescherming de HVB-beleidsnotitie Torenvalk vs Huismus, geadresseerd aan de Stadsecoloog, Mw. Esther Vogelaar. 
De samenvatting en conclusie daarvan luidde als volgt:

In het vorenstaande is nagegaan of de huismussenpopulatie op het Norfolkterrein gevaar loopt vanwege de aanwezigheid van een broedpaar torenvalk. Gelet op de ecologische niche van de torenvalk is daarvan geen sprake, hoewel enige predatie natuurlijk wel degelijk voorkomt. 
Een grotere bedreiging wordt gevormd door de gevolgen van de voorgenomen (bouw-) activiteiten op en rond het Norfolkterrein.  Daar zijn echter mitigerende maatregelen voor getroffen. Die moeten vooral ten doel hebben de landschapskwaliteit voor de huismus te borgen.  Daarbij moet vooral gedacht worden aan  beplanting (bruidssluiers) en ruige zanderige veldjes.
De nestkast voor de torenvalk is in principe overbodig; de torenvalk is prima in staat om op basis van habitat en voedsel zelf keuzes te maken over wel of niet vestigen. Het weer verplaatsen van deze nestkast is echter geen optie.
De gemeente onderhoudt al contacten met de HVB over nestkasten in de openbare ruimte. De HVB is bevoegd nestkasten op te hangen, particulieren niet (voor zover het de openbare ruimte betreft).

Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 28 januari 2016 van de Haagse Vogelbescherming

Je zou zeggen dat daarmee een einde zou zijn gekomen aan de pogingen van hun Stadsvogeldeskundige (alias De Mussenknuffelaar) om de Torenvalknestkast weg te krijgen uit het zenderduin.
“Het weer verplaatsen van deze nestkast is echter geen optie.” schrijft de notitie immers.
Niets blijkt minder waar. De Stadsvogeldeskundige blijft - ondanks een spreekverbod - uitvoerig mokken tegen het standpunt van zijn bestuur gezien ook zijn P.S. van 7 juli 2016:

PS: Mijn advies blijft dan ook om de torenvalken nestkast te verplaatsen naar het foerageergebied (waar de torenvalken overigens al jaren lang in oude nesten broedden) in de omgeving van de Baden Powellweg / Cort van der Lindenpad. Het was dan ook beter geweest als direct met de herinrichting van het Westduinpark een nestkast op die locatie was geplaatst als mitigerende maatregel. Op dat moment is er dus niet alert genoeg gereageerd.

Naar nu blijkt, is het niet bij deze verzuchting gebleven. Hij heeft - blijkens deze mail - de Gemeentelijke Stadsecoloog kennelijk toch nog zo gek gekregen om zijn wens via een achterdeurtje alsnog in het plan te fietsen. Daarmee lijkt zij te zijn meegegaan in zijn verzet tegen het - haar bekende - bestuursstandpunt. Daarvoor moest hij wel wat buurtbewoners bij haar laten klagen over de Torenvalken die de door hen bijgevoerde Huismussen massaal zouden uitroeien, maar dat was zo geregeld. En in plaats van het - via een te plaatsen webcam - vaststellen in hoeverre die klachten gegrond waren, zoals door mij aan de HVB was voorgesteld, is voor 'de korte klap' gekozen. En zo kon het dus gebeuren dat er - geheel volgens het alsnog bijgestelde plan van Arcadis (toevallig de vorige werkgever van onze Stadsecoloog volgens insiders) - vlak voor het broedseizoen twee nieuwe nestkasten in het duin verschenen en dat de huidige - achter de rug van de eigenaar om - van de ene dag op de andere - met medewerking van haar afdeling - onder de kont van de daarin al baltsende Torenvalken werd weggehaald. Tegen het bestuursstandpunt in, tegen de afspraken met mij en voorbijgaand aan de HVB-conclusie dat ‘nestkasten voor de torenvalk in principe overbodig zijn’.
En of de Torenvalken blij moeten zijn met de nieuwe kasten? Dat valt te betwijfelen. Behalve dat ze - gelukkig - buiten hun huidige territorium staan, staat de ene kast in het jachtgebied van de plaatselijke Havik en de andere op een dermate kale vlakte, dat eventueel nestverlaters vrijwel zeker op de grond zullen belanden en zo ten prooi zullen vallen aan Reintje de Vos. Beide goed voor een broedsucces van hooguit 0%, schat ik in.

Jammer dat de Haagse Vogelbescherming hun 'Stadvogeldeskundige' niet in de hand lijkt te hebben en onbegrijpelijk dat de Stadsecoloog hem alsnog zijn zin heeft gegeven.

P.S. Zie onder deze link haar verweer en mijn reactie daarop.
P.S. 2. Daags  na de 'diefstal' werd mijn kast teruggebracht bij de huismeester van het zendercomplex. Daarmee is het in de zin der wet geen 'diefstal' meer, maar heet het 'wegnemen' en is er dus geen aangifte meer tegen te doen.
P.S. 3. Nu is gebleken dat de deportatie van de Torenvalken alsnog in een officieel uitziend rapport
(toevallig opgesteld door de vorige werkgever van de Stadecoloog, te weten: Arcadis) is gefrommeld, is er voldaan aan de Wet natuurbeheer en is er ook via die route geen aangifte meer tegen te doen.