Vanaf 1-1-2015 in Clingendael/Oosterbeek/Bosjes van Zanen* waargenomen vogelsoorten, compleet met de foto's van de 66 soorten die ik daar tot nu toe wist te vereeuwigen.

*) Zie ook het AVN-rapport De vogelstand in Landgoed Oosterbeek 2014 - 2015

 

(Klik op de foto voor een vergroting.)

1 Grote Canadese Gans 56 Roek
2 Brandgans Brandgans 57 Zwarte Kraai
3 Indische Gans 58 Pestvogel
4 Grauwe Gans? 59 Zwarte Mees
5 Zwarte Zwaan 60 Glanskop
6 Knobbelzwaan 61 Pimpelmees
7 Nijlgans 62 Koolmees
8 Muskuseend 63 Veldleeuwerik
9 Mandarijneend 64 Boerenzwaluw
10 Slobeend 65 Huiszwaluw
11 Krakeend 66 Staartmees
12 Wilde Eend 67 Bladkoning
13 Wintertaling 68 Pallas' Boszanger
14 Krooneend 69 Fitis
15 Peposaka-eend 70 Tjiftjaf
16 Tafeleend 71 Zwartkop
17 Kuifeend 72 Tuinfluiter
18 Brilduiker 73 Braamsluiper
19 Rosse Stekelstaart 74 Grasmus
20 Fazant 75 Vuurgoudhaan
21 Dodaars 76 Goudhaan
22 Fuut 77 Winterkoning
23 Ooievaar 78 Boomklever
24 Blauwe Reiger 79 Boomkruiper
25 Aalscholver 80 Spreeuw
26 Sperwer 81 Merel (een leucistische zelfs)
27 Havik 82 Kramsvogel
28 Bruine Kiekendief 83 Koperwiek
29 Buizerd 84 Zanglijster
30 Waterhoen 85 Roodborst
31 Meerkoet 86 Nachtegaal
32 Scholekster 87 Zwarte Roodstaart
33 Kievit 88 Gekraagde Roodstaart
34 Wulp 89 Paapje
35 Houtsnip 90 Huismus
36 Kokmeeuw 91 Heggenmus
37 Zilvermeeuw 92 Grote Gele Kwikstaart
38 Kleine Mantelmeeuw 93 Witte Kwikstaart
39 Visdief 94 Vink
40 Rotsduif 95

Keep

41 Holenduif 96

Appelvink

42 Houtduif 97

Groenling

43 Turkse Tortel 98 Putter
44 Bosuil 99 Sijs
45 Gierzwaluw      
46

IJsvogel

     
47 Kleine Bonte Specht  

 

 
48 Grote Bonte Specht  

 

 
49 Groene Specht      
50

Torenvalk 

(De geschiedenis van hun nest)

     
51 Slechtvalk      
52

Halsbandparkiet

     
53 Gaai      
54 Ekster      
55 Kauw