De laatste vijf jaar in Clingendael/Oosterbeek* waargenomen vogelsoorten, compleet met de foto's van de 67 soorten die ik daar tot nu toe wist te vereeuwigen.

*) Zie ook het AVN-rapport De vogelstand in Landgoed Oosterbeek 2014 - 2015

 

(Klik op de foto voor een vergroting.)

1 Fazant 56 Roek
2 Indische Gans 57 Zwarte Kraai
3 Grote Canadese Gans 58 Raaf
4 Brandgans 59 Kauw
5 Zwarte Zwaan 60 Pestvogel
6 Knobbelzwaan 61 Glanskop
7 Nijlgans 62 Zwarte Mees
8 Muskuseend 63 Koolmees
9 Mandarijneend 64 Pimpelmees
10 Krakeend 65 Veldleeuwerik
11 Kaneeltaling 66 Boerenzwaluw
12 Slobeend 67 Huiszwaluw
13 Wintertaling 68 Staartmees
14 Krooneend 69 Tjiftjaf
15 Peposaka-eend 70 Fitis
16 Tafeleend 71 Pallas' Boszanger
17 Witoogeend 72 Bladkoning
18 Kuifeend 73 Spotvogel
19 Rosse Stekelstaart 74 Zwartkop
20 Wilde Eend 75 Tuinfluiter
21 Grauwe Gans 76 Braamsluiper
22 Dodaars 77 Grasmus
23 Fuut 78 Vuurgoudhaan
24 Ooievaar 79 Goudhaan
25 Blauwe Reiger 80 Winterkoning
26 Aalscholver 81 Boomklever
27 Bruine Kiekendief 82 Boomkruiper
28 Sperwer 83 Spreeuw
29 Havik 84 Merel (een leucistische zelfs)
30 Buizerd 85 Kramsvogel
31 Torenvalk 86 Koperwiek
32 Boomvalk  87 Zanglijster
33 Slechtvalk 88 Grote Lijster
34 Waterhoen 89 Roodborst
35 Meerkoet 90 Nachtegaal
36 Scholekster 91 Zwarte Roodstaart
37 Houtsnip 92 Gekraagde Roodstaart
38 Wulp 93 Paapje
39 Kokmeeuw 94 Bonte Vliegenvanger
40 Zilvermeeuw 95

Huismus

41 Kleine Mantelmeeuw 96

Heggenmus

42 Holenduif 97

Grote Gele Kwikstaart

43 Houtduif 98 Witte Kwikstaart
44 Turkse Tortel 99 Vink
45 Rotsduif 100 Keep
46 Halsbandparkiet 101 Groenling
47 Bosuil 102

Sijs

48 Gierzwaluw  103

Putter

49 IJsvogel 104 Appelvink
50 Kleine Bonte Specht 105 Geelgors
51 Grote Bonte Specht      
52 Groene Specht      
53 Wielewaal      
54 Gaai      
55 Ekster